• Korfbalvereniging Eymerick Heeze

 • Normen en waarden

  Doelstelling

  Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de korfbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het korfbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande teruggang van respect naar elkaar optreden.Het bestuur van KV Eymerick Heeze wil in KNKV-verband meehelpen om excessen tegen te gaan door dit statuut in het leven te roepen en betreffende het sociaal ethisch beleid binnen de invloedsfeer van onze vereniging een preventief en correctief beleid te voeren. Als ons uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en -waarden de code die het landelijke platform tegen geweld op straat heeft geformuleerd. Kortweg gezegd: Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aansprakelijkheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet.

  Beleidskader: preventief en correctief optreden

  Het beleid zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien dit voorkomt consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt aldus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd. Preventief bestaat hieruit, dat er gedragsregels worden opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken. Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen. Dit beleid wordt in de vereniging kenbaar gemaakt en regelmatig (bijv. eenmaal per jaar aan het eind van elk seizoen) door de commissie van normen en waarden geƫvalueerd en indien nodig voor het volgende seizoen bijgesteld.

  Visie

  In Heeze is KV Eymerick een vertrouwd gezicht en staat bekend als een sociale en actieve  vereniging in de gemeente Heeze-Leende. Onderscheidend, met een goed vrijwilligerskader, sterke onderlinge band en uitstekende sfeer.

  Vertrouwenspersoon

  Sporten doe je voor je plezier en we hopen dat wij een vereniging zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en/of culturele achtergrond. Het kan natuurlijk voorkomen, dat spelers/leden/ouders van jeugdleden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen.Dat kan zover gaan dat er behoefte is aan een persoon waarbij men zijn of haar hart kan luchten. Soms zal het gaan om alleen een luisterend oor, soms om de daadwerkelijke oplossing van een klacht of conflict. Hiervoor kunt u in binnen onze vereniging in eerste instantie contact opnemen met de voorzitter, secretaris of penningmeester van KV Eymerick. Als u liever de keuze maakt voor een onbekende derde kunt u zich altijd wenden tot de vertrouwenspersoon van de KNKV, bereikbaar op telefoonnummer 0343-499600.

  Seksuele intimidatie 

  Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen ervaart. Het gaat er dus niet om hoe iemand het bedoelt, maar om hoe de ander het ervaart. Het kan zijn dat de 'pleger' zich niet bewust is van het ongemak dat hij de ander bezorgt. Als de ander hem erop aanspreekt, zal hij waarschijnlijk zijn excuses aanbieden en het niet meer doen. Sommigen intimideren of misbruiken echter wel bewust - en dat is lastiger aan te pakken. NOC*NSF heeft gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie opgesteld. Deze regels laten zien hoe trainers, begeleiders en sporters kunnen zorgen voor een veilig en prettig sportklimaat. Ze geven alle partijen houvast bij twijfel over bepaalde situaties of gedragingen. Het erop toezien dat deze regels worden nageleefd, is de verantwoordelijkheid van een ieder bij onze vereniging.

  Het bestuur zal bij een incident van deze aard verwijzen naar het NOC*NSF telefonisch meldpunt (0900-2025590) dat 24 uur zeven dagen per week bereikbaar is. Hier kan men terecht kan voor eerste opvang, vragen en advies aangaande seksuele intimidatie in de sport.Het meldpunt verwijst voor verder advies en ondersteuning bij incidenten door naar de NOC*NSF poule van vertrouwenspersonen en adviseurs die regionaal ondersteuning en advies bij incidenten geeft aan zowel slachtoffers, beschuldigden als sportorganisaties.

  De basiswaarden

  • Plezier 
  • Respect 
  • Eerlijkheid 
  • Betrokkenheid 
  • Sportiviteit 

  Gedragsregels

  Een deel van dit Waarden en Normen beleid bestaat uit onderstaande gedragsregels

  • We behandelen elkaar, scheidsrechters en bezoekers met respect. 
  • We gaan op een goede manier om met materialen , gebouwen op en om het veld. 
  • We zijn in ons gedrag op en rond het veld een voorbeeld voor anderen. 
  • We praten met elkaar en niet over elkaar. 
  • We laten de kleedkamers, de velden en de kantine netjes achter. 
  • We gedragen ons als sportieve supporters om het speelveld en geven positieve aanmoedigingen. 
  • We roken enkel conform het bij KV Eymerick geldende rookbeleid. 
  • We gaan verstandig om met alcohol. 
  • We zetten ons , waar nodig, actief in voor de club. 
  • We zoeken bij problemen altijd contact met een leider, trainer of bestuurslid. 
  • We laten ons niet negatief uit op sociale media. 

  Gedragscode KV Eymerick Heeze per doelgroep 

  • Spelers 
  • Ouders/verzorgers 
  • Bestuurders 
  • Trainers en leiders 
  • Scheidsrechters 
  • Toeschouwers 

  Specifieke afspraken voor leiders en spelers 

  Bijv. Vertrektijden, afspraken t.a.v. kleedlokaal, kleding etc. 

  Vrijwilligers

  Korfbalvereniging Eymerick is voortdurend op zoek naar vrijwilligers zoals trainers, coaches, scheidsrechters, commissieleden, barmedewerkers, maar ook voor beschikbaar gekomen bestuursfuncties. Als je vrijwilliger wilt worden meld je dan aan bij een van de bestuursleden. Wel moet je kunnen voldoen aan de gedragsregels zoals door het bestuur zijn opgesteld.

  Gedragsregels voor vrijwilligers

  De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het vrijwilligerswerk en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat ongewenste intimiteiten een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen. Onze vereniging wil daarom de zaken goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Wij willen tenslotte een situatie scheppen waarin kinderen/sporters kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om ongewenste intimiteiten te voorkomen hoort hierbij. Daarom willen we goed voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. Hier hebben we ook vertrouwenspersonen voor aangesteld. Alle reden dus om aanvullende maatregelen te nemen om ongewenste intimiteiten zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor hebben we binnen onze vereniging de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van de aanname van nieuwe vrijwilligers. 

  Aanname beleid van vrijwilligers 

  Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld trainen, lesgeven, coachen en begeleiden van kinderen/sporters wordt het volgende beleid gehanteerd:

  • Het houden van een kennismakingsgesprek met leden van het bestuur, commissies of coƶrdinatoren, hierbij zullen altijd 2 personen aanwezig zijn.
  • Het checken van referenties (b.v. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt)
  • Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit wordt om de 3-5 jaar herhaald.
 • Nomen en waarden

  01-08-2018